Beroepsvereniging voor Coach, Supervisor en Organisatiebegeleider

LVSC is een beroepsvereniging van en voor professioneel begeleiders. Zij dragen bij aan duurzaam leren van medewerkers, teams en organisaties. LVSC biedt aangesloten professioneel begeleiders een platform voor kwaliteit, ontmoeting en kennisuitwisseling. Daarnaast heeft LVSC een beroepsregister waar supervisoren, coaches en organisatiebegeleiders zich kunnen registreren na afronding van een door LVSC erkende opleiding.

Visie

We staan voor de kwaliteit van onze (geregistreerde) professioneel begeleiders, waarbij toegankelijkheid en vertrouwen onze kernwaarden zijn. Professioneel begeleiders die trots zijn op hun vak en hun beroepsvereniging, overtuigen de buitenwereld van hun professionele meerwaarde.

Onze professionele begeleiders begeleiden leerprocessen van professionals, teams en organisaties. Binnen de context van werk of opleiding. Onze professionele begeleiders spelen in op de veranderende samenleving.

Missie

Waar gaan we voor?

 • LVSC-leden faciliteren leren van individuele professionals, teams en organisaties.
 • Werkzaamheden gericht op interacties in de begeleiding van professionals en medewerkers, onder meer gericht op ontwikkeling in/van organisaties.
 • De bij ons aangesloten professionals in de begeleidingskunde zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van leer-/ontwikkelprocessen.
 • Mensen ‘sterker’ maken, leren zich te verhouden tot doelen en/of hun professie om prestaties te verbeteren.
 • Professionals in de begeleidingskunde (leden) ervaren LVSC als thuisbasis.

De supervisor is bij LVSC geregistreerd en voldoet aan de opleidingseisen en kwaliteitscriteria die LVSC hanteert.Ik ben sinds 2002 geregistreerd bij de LVSC als supervisor.(registratienummer KEU 004 – S)

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) is hét beroepsregister voor jeugdprofessionals in Nederland. Met een SKJ-registratie laat je aan jeugdigen, ouders en opdrachtgevers zien dat je ervaring, kennis en vaardigheden hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. Ook laat je hiermee zien dat je continu werkt aan je vakbekwaamheid en investeert in de kwaliteit van je vak.

Als je 5 jaar geregistreerd staat als jeugd- en gezinsprofessional moet je aantonen dat je actief bezig bent geweest met je professionele ontwikkeling: waaronder 60 uur/punten reflectie.

Jeugd- en gezinsprofessionals

Bij reflectie staat het professionele handelen van de professional centraal. Reflectie is gericht op de individuele vakinhoudelijke ontwikkeling van de professional. In het kader hiervan komen verschillende dimensies van professionaliteit aan bod:

1) Technisch-instrumenteel (Gebruik ik de juiste methoden, technieken, richtlijnen en kan ik uitleggen waarom?) Hoe kies ik in een situatie de specifieke kennis, methoden, technieken en richtlijnen? Op welke manier pas ik deze toe in concrete situaties? Op welke manier gebruik ik kennis, methodieken, richtlijnen en instrumenten om mijn handelen te onderbouwen? Ben ik hiaten tegengekomen in mijn kennis of de toepassing daarvan? Hoe ben ik vervolgens omgegaan met die hiaten?

2) Normatief (Maak ik de juiste (beroepsethische) afwegingen en hoe komen deze tot stand?) Ben ik mij over het algemeen bewust van de normatieve dimensie van mijn handelen? Heb ik voldoende oog voor de morele aspecten van een situatie? Als ik nadenk over de morele aspecten in een casus, in hoeverre spelen mijn eigen normen en waarden dan een rol? En op welke manier kom ik de normen en waarden van andere betrokkenen op het spoor? Hoe onderbouw ik mijn handelen in termen van normen en waarden? En op welke manier integreer ik de beroepsethische normen (beroepscode) in mijn handelen?

 3) Persoonlijk (Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past? Is mijn handelen authentiek?) Wie ben ik als persoon in de professionele relatie? Doe ik mijn werk op een manier die bij mij past? Op welke manier spelen mijn eigen ervaringen en overtuigingen een rol bij mijn handelen? Hoe bewaak ik de grenzen tussen mijn professionele handelen en persoonlijke betrokkenheid, ervaringen, waarden? Hoe ga ik om met de spanningsvelden die hierbij optreden?

LET OP! Wanneer u uw reflectie gaat indienen in Mijn SKJ, dan wordt er gevraagd of uw begeleider geregistreerd is in een supervisorregister van LVSC, NIP of NVO. Mocht dit het geval zijn dan hoeft u de 3 bovenstaande dimensies niet zelf in te vullen. Wel moet u een ondertekende verklaring van uw supervisor uploaden. Deze verklaring maakt u in hetzelfde invulformulier aan in Mijn SKJ door middel van het downloaden van de door u ingevoerde reflectie.

CRKBO: Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Het CRKBO toetst aan de hand van een aantal voorwaarden (eisen) of iemand geregistreerd kan worden. Dat doen zij aan de hand van

 • Het curriculum vitae
 • Een kopie van recente opdrachtbevestiging aan een opdrachtgever.
 • Een bewijs dat u bekend bent met de werkmethodiek van uw opdrachtgever(s) OF:
  Een Verklaring, ondertekend door één van uw belangrijke opdrachtgevers, dat u dat bent. 
 • Kopie van uw diploma of ander bewijs van vakinhoudelijke en didactische geschiktheid.
 • Een bewijs (niet ouder dan 3 jaar) dat uw prestaties regelmatig worden geëvalueerd OF:
  – een Verklaring, ondertekend door één van uw belangrijke opdrachtgevers, dat dit nu het geval is. 
 • Kopie van een recente factuur of voorbeeldfactuur aan een opdrachtgever.
 • Een bewijs dat u WA-verzekerd bent voor uw beroepsactiviteiten.

Ik sta sinds februari 2021 geregistreerd in het Docenten Register, onder de naam De Blikopener. Daarom is mijn factuur (vooralsnog) vrijgesteld van BTW.

Echter: ik sta nog niet zo lang geregistreerd in dit register en de Inspecteur van Belastingen zal nog uitsluitsel gaan geven of supervisie valt onder beroepsonderwijs of niet. Zolang deze beslissing nog niet is genomen, zal ik geen BTW heffen. Mocht er anders worden beslist door de Inspecteur van Belastingen, zal ik de facturering aanpassen.